top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden huur opslag units voor bedrijf en particulier

  1. De huurder ontvangt direct na ondertekening van het contract een sleutel van betreffende unit / container. Hiervoor is een borg verschuldigd van € 75,- te betalen voor de ingebruikname. Bij beeindiging van het contract zal dit bedrag na inlevering van de sleutel worden terugbetaald. 

  2. Facturering van de huurprijs door de verhuurder aan de huurder geschiedt voor aanvang van de huur periode. De huurprijs is bij vooruitbetaling per gehuurde periode verschuldigd. 

  3. Alle rechterlijke en buitengerechtelijke incassokosten die verhuurder moet maken indien huurder in verzuim is zijn geheel voor rekening van de huurder. Bij eventuele uitbesteding van incasso bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 200,-

  4. Indien de huurder in gebreke is gesteld is verhuurder na 1 maand na de te betalen huurperiode zonder betaling van de huurder gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de zaken die zich in het gehuurde object bevinden al dan niet toebehorend aan de huurder te vernietigen of af te voeren. Zo lang de goederen zich nog in het pand bevinden is de huurder gerechtigd om deze zaken op te eisen van de verhuurder zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de achterstallige huurpenningen alsmede alle door verhuurder gemaakte kosten door huurder prompt worden voldaan.

  5. Huurder dient het gehuurde object gedurende de gehele duur van de overeenkomst daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Het is de huurder niet toegestaan om in het gehuurde zaken voorhanden te hebben die een strafbaar feit zouden kunnen leveren dan wel ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan dan wel een object zodanig te gebruiken dat er schade aan het milieu kan ontstaan. Daarnaast is het de huurder niet toegestaan om aan bederf onderhevige of levende zaken in het verhuurde op te slaan of te laten verblijven.

  6. Het is niet toegestaan in het gehuurde zaken op te slaan waarvoor van overheidswege een vergunning vereist is. Verhuurder kan verplicht worden door milieutoezichthouders van de overheid om toegang te verschaffen tot de ruimtes. Huurder is verplicht zich aan de regels te houden van het besluit Wet Milieubeheer, Transport en Opslag. Bij overtreding hiervan draagt de huurder dan ook al zich hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

  7. Huurder dient zelf de opgeslagen zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal en waterschade.

  8. Het is de huurder niet toegestaan zonder schiftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen.

  9. Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde ten genoegen in de oorspronkelijke staat op te leveren. Ontruimd en schoon. Na inspectie en ontvangst van de sleutel zal de borg worden terugbetaald.

  10. Op alle handelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoeringen van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Versie: maart 2018

Opslag Nodig? Neem contact op
bottom of page